Blocs de treball i objectius

La proposta del PNAV 2014-2015 combina dos grans blocs de treball:

  1. LA SOSTENIBILITAT I EL BON GOVERN DE LES ENTITATS I DEL SECTOR ASSOCIATIU
  2. L’ESTRATÈGIA PERMANENT DEL VOLUNTARIAT

El primer, en resposta a la situació actual, planteja el tema de la sostenibilitat de les entitats i del sector associatiu que, partint de l’evidència que cal treballar en la millora del finançament de les entitats, incorpora una mirada reptadora, que posa com a factors clau d’aquest canvi la redefinició dels principis ètics, la missió de l’entitat i la rendició de comptes, així com l'exercici de profunda transparència, entenent que el treball compartit amb la resta d’agents, tant propis com externs a l’entitat, demana aquesta exigència i indubtablement en depèn.

El segon bloc, també responent a la situació actual però amb més elements estructurals, agrupa aquells elements que compondrien el que en podríem anomenar l’estratègia permanent de voluntariat: la promoció i la formació, que configuren el model de voluntariat català, i les quals cal continuar millorant i per les quals cal continuar apostant com a eines de reconeixement, millora i transformació i cohesió socials.

Aquests dos grans eixos es concreten cadascun en una sèrie d’objectius que han de permetre caminar cap als resultats esperats i orientar les mesures i posteriorment les actuacions a desenvolupar

OBJECTIUS

1. La sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu
  • Millorar el finançament de les entitats incidint especialment en l'augment de la base social i del capital privat i en la col•laboració amb altres agents.
  • Promoure vies de col•laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat.
  • Impulsar en el si de les entitats processos de clarificació del sentit de la seva missió i de reflexió sobre el seu pla d'acció com a elements interns d'autocontrol de la despesa.
  • Estimular la transparència (interna i externa) a les entitats com a element identitari del món associatiu i com a element cabdal del treball col•laboratiu i la millora del finançament amb tots els agents públics i privats.
2. L’estratègia permanent del voluntariat
  • Sensibilitzar entorn del voluntariat, l'associacionisme i els seus valors.
  • Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, i cercar la proximitat territorial.
  • Consolidar l’estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l’encaix amb qualitat del voluntariat.
  • Apoderar les entitats per a la gestió i la formació del seu voluntariat