Característiques i estructura.

L’actual Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015, aprovat per acord de Govern de 15 de juliol de 2014, pren com a referència i punt de partida l’avaluació que es va fer del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2008-2011 (el primer d’aquestes característiques), per tal d’avançar amb més coneixement, cap nou PNAV 2014-2015, tant a nivell de contingut com d’estructura i de participació i intercanvi entre els diversos agents que hi estan relacionats. Els resultats d’aquesta avaluació condueixen a redactar una proposta de Pla que compleixi tres requisits ineludibles:

  1. Que tingui un àmbit temporal més reduït que l’anterior però que la vegada sigui reptador en les seves propostes
  2. Que identifiqui quins són els reptes i les necessitats que a curt termini cal encarar i dibuixi el full de ruta per tractar d’abordar-les.
  3. Que permeti identificar quin paper té cadascun dels agents que hi estan relacionats i prevegi mesures que demanin la implicació i el treball conjunt dels diferents actors o agents implicats en el territori.

Responent a aquestes premisses el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015 s’ha estructurat de la manera següent:

`

2 blocs estratègics

La sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu

L’estratègia permanent de voluntariat

`

8 objectius (4 per a cada bloc)

`

16 mesures ( 6 per al primer bloc i 10 per al segon bloc)

Des del punt de vista estructural, el Pla es concretarà amb un seguit d’actuacions precises, que han d’executar els diferents agents, que complementaran la piràmide estructural del Pla 2014-2015.

Atenent el fet que el PNAV és un horitzó al qual tendir - i que per tant neix amb la voluntat ferma d’esdevenir un document essencialment estratègic que impliqui tots els agents-, no s’hi defineixen actuacions perquè es vol que aquestes es proposin i es duguin a terme per part de cadascun dels agents relacionats amb l’àmbit associatiu i del voluntariat de manera individual, conjunta o coordinada