Mesures

La sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu
 1. Elaborar estratègies que garanteixin a les entitats treballar amb transparència i establir mecanismes de control.
 2. Definir elements que permetin processos d'autodiagnosi (financera i de projecció/viabilitat) de l'entitat.
 3. Establir espais de trobada i vies de col•laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat, fent una atenció especial a l'encaix territorial.
 4. Augmentar la col•laboració amb les empreses i les administracions, integrant sistemes i vies diverses de col•laboració.
 5. Aglutinar el sector entorn d’uns valors i estàndards propis del model català del voluntariat (MCdV).
 6. Col•laborar des de la vessant tècnica i econòmica amb les entitats per millorar-ne la sostenibilitat
L’estratègia permanent del voluntariat
 1. Organitzar campanyes per donar a conèixer i sensibilitzar els diferents agents sobre l'associacionisme i el voluntariat i la seva tasca i rol en el si de la comunitat.
 2. Promoure la presència de les entitats i del voluntariat als mitjans de comunicació.
 3. Donar a conèixer les entitats que formen part del cens d'entitats de voluntariat de Catalunya.
 4. Fer visibles els punts de voluntariat del territori (locals i supralocals) i donar suport a la seva tasca d'acord amb el model català de voluntariat.
 5. Reconèixer i visualitzar el rol del coordinador de voluntariat a les entitats i les persones voluntàries.
 6. Detectar noves necessitats formatives de les persones coordinadores de voluntariat.
 7. Capacitar els coordinadors i les coordinadores de voluntariat per fer la seva tasca (gestió i acompanyament) i facilitar-los recursos i eines per a la gestió dels processos que han de dur a terme.
 8. Reconèixer els drets i els deures del voluntariat i de l'entitat com a espai de garantia de les relacions entre persones voluntàries i entitats.
 9. Clarificar el paper del personal contractat per l'entitat i la relació de servei i l'encaix que s'estableix amb l'equip de voluntariat.
 10. Capacitar les persones responsables de dissenyar i impartir la formació interna i bàsica del voluntariat en el si de les entitats, i facilitar-los eines i recursos per gestionar amb qualitat el Pla de formació i els itineraris formatius del seu voluntariat.