• Càritas Urgell
 • La seu d'urgell
 • www.caritasurgell.cat
 • Pla de formació de Càritas Urgell
 • 2015
 • Procediment o protocol intern
 • No té abast territorial ( es tracta d'un procediment, protocol, etc)
 • El Pla de formació del Càritas Urgell és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d'intervenció, als seus dirigents tant com al personal contractat de l’entitat, i l’empresa d’inserció Nougrapats. El pla de formació de Càritas Urgell neix per als propers anys 2015-2016-2017 degut a la necessitat de formar els agents de Càritas Urgell.
 • Recolzar les línies estratègiques de la Càritas Urgell amb activitats formatives. Avaluar l’impacte de la formació en coordinació
 • Voluntaris/àries | Coordinadors/es de voluntariat | Responsables i membres de la junta | Socis/es de l'entitat | Personal contractat | Ciutadania | Empreses | Centres educatius | Entitats i associacions (a més de la vostra) | Mitjans de comunicació (digital, premsa, ràdio, xarxes socials, blogs, etc...)
 • www.caritasurgell.cat
 • A tots 2
 • Impulsar en el si de les entitats processos de clarificació del sentit de la seva missió i de reflexió sobre el pla d'acció de l'entitat com a elements interns d'autocontrol de la despesa
 • Col·laborar des de la vessant tècnica i econòmica amb les entitats per millorar la seva sostenibilitat
 • Sensibilitzar entorn el voluntariat, l'associacionisme i els seus valors | Apoderar les entitats per a la gestió de la formació del seu voluntariat i la seva gestió
 • Detectar noves necessitats formatives de les persones coordinadores de voluntariat | Capacitar les persones responsables de dissenyar i impartir la formació interna i bàsica del voluntariat en el si de les entitats i facilitar-los eines i recursos per a gestionar amb qualitat el pla de formació i els itineraris formatius del seu voluntariat
 • Xavier
 • Bonet
 • xbonet.cdurgell@caritas.es
 • Coordinador de Voluntariat